В политическа партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ /ПП „ОСД“/ може да членува всеки български гражданин, който притежава избирателни права, приема Устава и програмните документи на партията и е готов да работи за осъществяването на целите и задачите на партията. Членуването в ПП „ОСД“ е доброволно и индивидуално.

Всеки член на ПП „ОСД“ има право:

 • Да избира и да бъде избиран в националните и териториални органи на партията, да изразява мнението си;
 • Да прави предложения и да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;
 • Да иска и получава информация от партийните органи;
 • Да предлага кандидатури и да бъде избиран за кандидат за изборни партийни длъжности;
 • Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.Всеки член на ПП ОСД е длъжен: да спазва Устава, да отстоява ценностите на ПП ОСД, както и да работи за осъществяване на нейните цели и задачи; да изпълнява решенията на висшестоящите органи; да участва в избирателни кампании и други дейности на партията; да плаща редовно членски внос.

Всеки който желае да стане наш член трябва да попълни ЗАЯВЛЕНИЕ за членство. Така попълнените документи, може да подадете към общинската/районна/партиина организация по постоянен или настоящ адрес. Членството в ПП ОСД възниква от момента на решението на общинския/районен/партиен съвет за приемане на нов член. Въз основа на решението новоприетият член се вписва в Книгата за членския състав на общинската /районната/партиина организация, а членовете пребиваващи извън Република България се вписват в специално създаден регистър към  Изпълнителния съвет.

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ
 2. РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
 3. ПРОТОКОЛ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ
 4. СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ
 5. УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ОБЩИНАТА
 6. КНИГА ЗА ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ