ОСНОВНИ  ЦЕННОСТИ НА  МОДЕРНАТА  СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

Основните ценности на социалдемокрацията са тясно свързани с идеалите на Френската революция и просвещението, както и с нуждите на формиращото се в края на 19-ти век работническо движение. Устойчивостта на тези основни ценности е трайна и до днес. Те имат основополагащо значение за идентичността и за възприемането на модерните социалдемократически партии.
Така основните ценности са СВОБОДА, РАВЕНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТ и СОЛИДАРНОСТ.

СВОБОДА

Това означава свобода на всеки отделен индивид в духа на социално отговорното самоопределение. Свободата на отделния човек е предпоставка за свободата на всички в обществото. Свободата означава не само отказ от всякаква форма на диктатура и авторитарни системи, тя има и материални и социални предпоставки. само чрез образование, информация и съответните материални гаранции могат да се преодолеят зависимостите, да се създадат възможности за избор и по този начин свободата да стане жизнеспособна.

​РАВЕНСТВО

Всеки човек е равноправен и равностоен по отношение на другите хора чрез своята уникалност и индивидуалност. От това следва ,че всички хора, при всички различия, са еднакви в права и достойнство. Затова трябва да се осигури за всички хора равенство на шансовете, независимо от пол, произход и имуществено положение, от физически и интелектуални способности, етническа принадлежност, мироглед, религиозни убеждения или индивидуален жизнен проект. Равенство на шансовете означава правото на труд и образование, както и равни политически и социални човешки права. Хората които са по-слаби и онеправдани имат правото на специална закрила и стимулиране.

СПРАВЕДЛИВОСТ

Социалната демокрация означава справедливост във всички обществени области. На първо място справедливо разпределение на всички обществени шансове и блага, особено на труда и образованието, както и на доходите и имуществото. Основната цел е общество на свободни и равни хора в което са преодолени класовите различия.

​СОЛИДАРНОСТ

Солидарността в нейния смисъл на съобразяване с ближния и готовност за съвместни действия е основата за политическото осъществяване на целите на социалдемокрацията. Солидарност означава отговорност за общността – дълг да се застъпваш за и да осъществяваш обществени задачи в интерес на нашите основни ценности. В крайна сметка солидарността е основата на общественото единение и най-действения инструмент за установяване на по-справедливи условия на живот.

Тези основни ценности – СВОБОДА, РАВЕНСТВО, СПРАВЕДЛИВОСТ и  СОЛИДАРНОСТ са равнопоставени. Само общото им осъществяване може да гарантира пълноценен живот в мир и свобода за всички хора.